تحویل 1 تا 48 ساعت بدون کنترل پنل مدیریت و مستقیم از دیتاسنتر ارائه می شود

AZNVPS-1 0 موجود است
250,000تومان ماهانه
1x vCPU
1GB RAM
25GB SSD
1TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-2 0 موجود است
480,000تومان ماهانه
1x vCPU
2GB RAM
50GB SSD
2TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-3
880,000تومان ماهانه
2x vCPU
4GB RAM
80GB SSD
3TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-4
1,700,000تومان ماهانه
4x vCPU
8GB RAM
160GB SSD
4TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-5
3,370,000تومان ماهانه
6x vCPU
16GB RAM
320GB SSD
6TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-6
6,570,000تومان ماهانه
8x vCPU
32GB RAM
640GB SSD
8TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-7
9,520,000تومان ماهانه
12x vCPU
48GB RAM
960GB SSD
12TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-8
12,210,000تومان ماهانه
16x vCPU
64GB RAM
1280GB SSD
16TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان
AZNVPS-9
35,000,000تومان ماهانه
32x vCPU
192GB RAM
3840GB SSD
32TB Transfer
1x IPv4
سفارش دهید ستاپ رایگان