لایسنس اشتراکی(کانفیگ سرور)

لایسنس اشتراکی سی پنل(سرور مجازی)
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 525,000 Вартість встановлення
لایسنس اشتراکی سی پنل(سرور اختصاصی)
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 1,050,000 Вартість встановлення
لایسنس اشتراکی کلاود لینوکس
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار CloudLinux
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 525,000 Вартість встановлення
لایسنس اشتراکی لایت اسپید
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار LiteSpeed
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 525,000 Вартість встановлення
لایسنس اشتراکی WHMCS
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت WHMCS
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
لایسنس اشتراکی دایرکت ادمین
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Direct Admin
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
لایسنس اشتراکی JetBackup
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت JetBackup
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Softaculous Licensing System
52,500تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Softaculous
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Virtualizor Licensing System
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Virtualizor
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 210,000 Вартість встановлення
CXS Licensing System
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت CXS
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 210,000 Вартість встановлення
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Plesk
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان است
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
157,500تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار Plesk
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 709,300 Вартість встановлення
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت WHM Sonic
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
MailScanner Front-End - Mail Scanner
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت MailScanner
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Outgoing Spam Monitor (osm)
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار osm
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 141,800 Вартість встановлення
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت WHM Reseller
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Imunify360
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
KernelCare
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت KernelCare
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
Solusvm - Master License
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار Solusvm
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 141,800 Вартість встановлення
Solusvm - Slave License
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت Solusvm
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار LiteSpeed Web ADC
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 525,000 Вартість встановлення
CPNginx
141,800تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت خودکار CPNginx
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 157,500 Вартість встановлення
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت DA Reseller
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
0تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت LetsEncrypt
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس 3 بار رایگان است
هزینه تغییر آی پی بعد از 3 بار 65 هزارتومان
Замовити зараз 847,000 Вартість встановлення
SitePad
70,900تومان Щомісячно
قابلیت آپدیت SitePad
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
cPGuard Licensing System
141,800تومان Щомісячно
Замовити зараз Безкоштовне встановлення
CSP Beshkon
0تومان Щомісячно
Замовити зараз Безкоштовне встановлення